אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. ביצוע רכישה או הרשמה לאתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מבוא:

- אם ברצונך להזמין מוצר באתר או להשתמש במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן.

- כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם. 

- תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר.

- מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מחירי המוצרים ומלאי המוצרים, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

כללי:

1. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. 

2. הזכות להרשם לאתר ולקנות ממבחר המוצרים ניתן אך ורק למי שמעל גיל 18 ובעל כ.אשראי ישראלי פעיל ובתוקף.

3. מפעילי האתר רשאים למנוע ממך רכישה/שימוש באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר רשאים למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות בכל אחד מהמקרים הבאים:

     · אם מסרת פרטים שגויים;

     · אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר והמוכרים;

     · אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

5. הליכי רישום לאתר:

     · בעת הרישום לאתר ו/או בעת רכישה יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים:    שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, סיסמה (בהרשמה בלבד) וכתובת למשלוח.

     · על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא תמסור את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה והמוצר לא יסופק לך.

     · מפעילי האתר מתחייבים לפעול כמיטב יכולתם לשמירת המידע ולא יעשו בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.

     · לחברה ו/או למוכרים שמורה הזכות לבטל את רכישתך בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים.

     · הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. מפעילי האתר ו/או המוכרים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למוכרים ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

קניה באתר:

המוצרים מופיעים באתר עם מחיר. המחיר הוא מחיר המוצר בלבד ללא כל קשר למשלוח. לאחר בחירת מוצר יש לבחור את סוג המשלוח.

אספקת המוצרים:

- אספקת המוצרים תתבצע לפי הכתוב בעת בחירת סוג המשלוח. ימי עסקים בלבד יחושבו כימי עבודה לחישוב זמן משלוח.

- מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו''ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים מפעילי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

סודיות ופרטיות:

1. מפעילי האתר מתחייבים לעשות כמיטב יכולתם באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה. מפעילי האתר לא יעבירו פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר. על אף שעל פי חוק אין חובה למסור למפעילי האתר את הפרטים האישיים, לא יוכלו הם לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו.

2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותם של מפעילי האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטים מפעילי האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור באתר ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר.

3. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מפעילי האתר יהיו רשאים למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצד שלישי, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

4. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב אלא אם ציינת בזמן הרשמתך לאתר כי אינך מעוניין בכך.

5. מפעילי האתר לא יעבירו פרטים אישיים של לקוחותיהם לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

    · אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר והמוכרים.

    · אם הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

    · אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו.

מדיניות החזרים:

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק). 

2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות . 

3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח (לא כולל עלויות שילוח) , בהתאם להוראות החוק .

4. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח . 

מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. 

5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר . 

6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש . 

7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה. 

8. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . 

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .